Bilgiler

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

1989-1990
öğretim yılından itibaren eğitim hayatımıza giren ve öğrenci başarısı, güçlü yönetim ve eğitim kadrosu, çağdaş alt yapı imkanları ile her geçen gün yıldızı biraz daha yükselen Anadolu öğretmen liselerini yakından tanımak, eğitime ilgi duyan bir vatandaş, bir eğitimci, bir öğrenci velisi, her şeyden önemlisi ilköğretimden ortaöğretime geçiş hazırlığında olan bir öğrenci olarak, bu okullar hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz?

O hâlde aşağıdaki satırları dikkatlice okumanızı öneriyor, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ailesi olarak, mutluluk, başarı ve esenlik dolu bir gelecek diliyoruz.
      
                        Kuruluş Amaçları
Anadolu öğretmen liseleri, Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;
a)    
Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
b)    
Öğrencilerine;
1) Öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,
3) Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
4) Ülke kalkınmasına sosyal, kültürel ve ekonomik yönden katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,
5) Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
 6) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu, ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla, ilköğretimden sonra öğrenim süresi dört yıl olan paralı-parasız yatılı ve gündüzlü orta öğretim kurumlarıdır.

                          Öğretim Programları
Bu okullarda, Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmaktadır.
Öğretim programları;
a)    
Ortak genel kültür derslerinden,
b) Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamalarına, geliştirmelerine ve yöneldikleri alanlarda derinleşmelerine imkân sağlayan derslerden,
c)     Öğretmenlik mesleği ile ilgili derslerden oluşur
.

Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek, gelişim seviyeleri ve bireysel farklılıkları ile bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sürekli geliştirilir.
Anadolu öğretmen liselerinin tüm sınıflarında dersler; “Ortak Dersler”
“Alan Dersleri”
ve
“Seçmeli Dersler adı ile üç kategoriye ayrılmıştır.
Öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda,
*Fen Bilimleri, 
*Türkçe-Matematik, 
*Sosyal Bilimler
ve 
* Yabancı Dil  alanlarından
birine yönelerek öğrenimlerini sürdürür.

Bu okulların her sınıfında; 3 saati Öğretmenlik Meslek Bilgisi, 1 saati Resim veya Müzik (Sadece bu okullarda ve zorunlu olarak), diğerleri Anadolu liselerinde okutulanların aynısı olmak üzere, haftada toplam 37 saat ders okutulmaktadır.

Ayrıca, “Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği” nde yapılan yeni bir düzenleme ile Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören 11 inci sınıf öğrencilerinin, 2007-2008 öğretim yılından itibaren, beş gün süreyle ilköğretim okullarında gerçekleştirilecek, “Uygulamaları İzleme Etkinlikleri” ne katılmaları zorunluluğu getirilmiştir.

                        Başvuru Şartları
Bu okulları tercih edecek öğrencilerde aranacak şartlar şunlardır;
a)    
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    
İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencisi olmak,
c)    
İlköğretim okulunun altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında sınıf tekrar etmemiş olmak,
d)    
Evli olmamak,
e)    
Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterilmiş olmak.

Bulunduğu ilköğretim okulunun 8 inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;
a)     Çalışkanlığı,
b)    
Öğretmenlik mesleğine karşı ilgisi ve yatkınlığı,
c)    
Konuşma, kavrama ve ifade yeteneği,
d)    
Kendine olan güven duygusu,
e)    
Ahlâkî durum,
f)       Fizikî görünüşü itibarıyla bilinen bir bedenî ve ruhî bozukluğunun bulunup bulunmadığı gibi
hususlar göz önünde bulundurulur.

(a), (b), (c), (d) de belirtilen kriterlerin tespitinde, ilgi envanteri, tutum ölçeği ve kişilik tasarımı gibi objektif ölçme araçları göz önünde bulundurulur

Öğrenci Nakilleri

Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri, nakil olmak istenilen okulda, öğrencinin aynı sınıf ve alanında boş kontenjan bulunması ve yerleştirmeye esas puanının, bu okula aynı yılda kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması şartı ve puan üstünlüğü esasına göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden, sınavların bitimine kadar olan süre dışındaki zamanlarda ilgili okul müdürlüklerince yapılır.
Ancak 9 uncu sınıf öğrencilerinin nakil başvuruları, öğretim yılının başladığı tarihten itibaren bir ay geçtikten sonra yapılır.

Ayrıca, merkezi sınavla öğrenci olan resmi ortaöğretim kurumları ile askeri lise ve polis kolejlerinin 9 uncu sınıfında olan veya bunlardan 10 uncu sınıfa geçmiş olup, yeni ders yılı başlamadan başvuruda bulunan öğrencilerin bu okullara nakli de yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Okul tercihlerinde bu hususun göz önünde bulundurulmasında önemli yararlar vardır.

Yatılılık Durumu

Anadolu öğretmen liselerinin tamamı yatılı olmayıp, yatılılık özelliğine sahip bulunanlara ait pansiyonların ise; bir kısmı sadece kız, bir kısmı sadece erkek, bir kısmı da karma öğrenci kabul etmektedir.

Pansiyonu bulunanların kontenjanının sınırlı olduğu hususu da dikkate alınarak; Anadolu öğretmen liselerine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tamamının parasız yatılı olarak öğrenim görmelerinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

Her yıl yayınlanmakta olan “Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nda yer alan ve bu okullara ait kontenjanların ilan edildiği tabloda (Tablo-6), aynı zamanda okulların yatılılık durumuna (Pansiyonun bulunup-bulunmadığı, var ise yerleştirilecek öğrenci cinsiyeti) ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Öğrencilerin, özellikle yatılı okumak durumunda olanların, bu tabloyu dikkatle incelemesi ve tercihlerini bu çerçevede belirlemesi gerekmektedir.

Anadolu öğretmen liselerini kazanan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden, yatılı olarak öğrenim görmek isteyenler, kesin kayıt yaptırdıkları okullarda cinsiyetlerine uygun pansiyonun bulunması hâlinde, gerekli belgelerle birlikte ve kayıt-kabul işlemlerinin devam ettiği tarihlerde, velileri aracılığıyla okul müdürlüklerine başvurur.

Anadolu öğretmen liselerinde parasız yatılı olarak öğrenim göreceklerde, ayrıca Devlet Parasız Yatılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. Yatılılık için başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan öğrenciler, okul müdürlüklerince; okula girişte esas alınan puanları dikkate alınarak sıralamaya tâbi tutulur ve Bakanlıkça o yıl için verilen kontenjan kadarı, parasız yatılı olarak pansiyona yerleştirilir.

Ancak, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmak suretiyle ilköğretim okullarını parasız yatılı olarak bitiren veya 2008-OKS’ de Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk tercihinde de bulunarak, herhangi bir orta öğretim kurumunda parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkını kazanan öğrencilerden, bu okulların giriş sınavını kazanan ve kesin kayıt yaptıranlar, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmak kaydıyla, parasız yatılılık hakkından öncelikle yararlandırılır.

Yatılı okumak zorunda olan ancak, parasız yatılılık şartlarını taşımayan öğrenciler, kontenjan bulunması kaydıyla paralı yatılı olarak pansiyona yerleştirilir.

(Yatılı öğrenci alımına ilişkin 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Valiliklerce uygulanacak esaslar ile okulların yatılı öğrenci kontenjanları için Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasındaki ilgili başlığı tıklayınız.)

Parasız Yatılılığa Başvuru Şartları
a)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Anadolu öğretmen lisesine kesin kayıt yaptırmış olmak ve kayıt yaptırdığı okulda cinsiyetine uygun pansiyon bulunmak,
c) Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan malî yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddî imkânlardan yoksun bulunmak,

Öğrencilerine Sağlanan Haklar

1.
Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan öğrencilere kontenjan nispetinde karşılıksız burs verilmektedir. 

Bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

2.
Anadolu öğretmen liseleri, bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır.. 

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45/a maddesi gereğince, alanlarıyla ilgili öğretmenlik programlarını tercih etmeleri halinde, Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0,24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir.

Bunu örneklemek gerekirse,

Anadolu Öğretmen Lisesinin “Fen Bilimleri Alanı” ndan mezun olan bir öğrencinin ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP), tıpkı liselerde veya Anadolu liselerinde olduğu gibi; 
* Hukuk Fakültesine yerleştirilirken 0.3 ile
* Tıp Fakültesine yerleştirilirken 0.8 ile
çarpılmak
suretiyle Y-ÖSS puanı hesaplanmaktadır.

Aynı öğrencinin; Matematik Öğretmenliği Programına yerleştirilmesi hâlinde ise, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0.8 ile çarpılmakta, ayrıca bu şekilde hesaplanan Y-ÖSS puanlarına, ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının (AOBP) 0.24 ile çarpılmasından elde edilen bir puan daha eklenmektedir.

3.
Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav ve mülâkat sonuçlarına göre atanmaktadır.
4. Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır. Bu durum, gelişmiş ülkelerin konuya ilişkin uygulamalarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte özel giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci alındığından, bilgi ve yetenekleri bakımından aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflarda, sınıf içi grup dinamiği yüksektir.

 
 
Reklam
 
Takvim
 

 
Önemli Linkler
 

::TC Kimlik No
::Vergi Kimlik No
::SSK Hizmet Dökümü
::İnternet Vergi Dairesi
::Motorlu Taşıtlar Vergisi
::Telefon Rehberi
::ÖSYM Sınav Sonuçları
::KPSS Sonuçları
::KPDS Sonuçları
::Diğer Sınav Sonuçları
::ÖSYM Sınav Takvimi
::Milli Eğitim Bakanlığı
::Üniversiteler
::Sağlık Bakanlığı
::Emekli Sandığı
::Ssk
::Adalet Bakanlığı
::Emniyet Genel Müdürlüğü
::Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
::Bakanlıklar
::Valilikler
::Belediyeler
::Kaymakamlıklar
::Silahlı Kuvvetler
::Sivil Toplum
::Elçilik - Konsolosluklar
::Avrupa Birliği
::K.K.T.C.
::Turizm
::Son Depremler

 
Bugün 19 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=