KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Kayıt Takvimi ve Kayıt için Gerekli Evraklar
http://www.naol.k12.tr/kayit.html         İSTENİLEN BELGELER    BU  LİNKTEN  ÇIKARILABİLİR
Kayıt Takvimi
*I. YERLEŞTİRME KAYIT DÖNEMİ 26 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 04 AĞUSTOS 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
*II. YERLEŞTİRME KAYIT DÖNEMİ 16 AĞUSTOS 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 20 AĞUSTOS 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
* YEDEK I. KAYIT DÖNEMİ 23 AĞUSTOS 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 26 AĞUSTOS 2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
* YEDEK II. KAYIT DÖNEMİ 27 AĞUSTOS 2010 CUMA GÜNÜ BAŞLAR, 31 AĞUSTOS 2010 SALI GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
* YEDEK III. KAYIT DÖNEMİ 01 EYLÜL 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAR, 03 EYLÜL 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.

Kayıt için Gerekli Evraklar

 


EK–1

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

 

Adı Soyadı

 

 

Öğrenciye Yakınlık Derecesi

 

 

Ö  ĞR E N C İ

 

 

V E L İ S İ Nİ N

İşi ve İşyeri

 

Aylık geliri (serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösterir belge.

(Bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını gösterir belgedeki miktar göz önünde bulundurularak bir önceki mali yılda tespit edilen limit baz alınarak hesaplanır.)

Kamuda çalışıyor ise; resmi makamlardan, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu örneği.

 

Eşi çalışıyor ise işi ve aylık kazancı (vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak aylık gelir durumunu) gösterir belge.

 

Ailenin diğer gelirleri

 

Ailenin yıllık gelir toplamı

 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri (fertler açık olarak yazılacak, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve diğer şahıslarla ilgili tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı örneği).

 

 

Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı (ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır).

 

 

Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ........................................................................ Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı....... .... nolu .......................................’ın .............. yılı devlet parasız – paralı yatılı öğrenciliğine kabulünü arz ederim.(*)

 

....... /…./2008

Velinin Adı Soyadı

İmzası

Başvuran öğrencinin

Adı - Soyadı            :    

Adresi                      :       

ONAYLAYAN

Adı-Soyadı

İmza ve Mühür (**)

EKLER:

 

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge.

 

(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler)

(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır.


AHMET  HAMDİ  GÖKBAYRAK     ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              BURSA
                         
                         
            2010 - 2011 Öğretim yılında okulunuzda okuması için ..... Yerleştirme Listesi 'nden kayıt hakkı kazanan; 
oğlum - kızım .......................................................................... 'ın Kesin kaydının yapılmasını istiyorum.
            Gereğini bilgilerinize arzederim.            
                         
                         
                           ....... / ...... /  2010
              Velinin Adı Soyadı    : ………………………………………….
              İmza                         : ………………………………………….
                         
                         
                         
                         
VELİNİN ADRESi : .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
 
EV TEL : ...............................................              
İŞ TEL : ...............................................              
CEP TEL : ...............................................              
 
EKLERİ               :
1- Diplomanın aslı.
2- Nüfus Cüzdanı'nın aslı.
3- On adet Mektup Pulu.
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.
6- İlköğretim okulunun 6 'ıncı, 7 'inci ve 8 'inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge.
7- Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 'inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" (EK-1).
                         
                         
                         
                         
                         T.C.
BURSA  VALİLİĞİ
..................................................................... Müdürlüğü
                             
                          
  SAYI  : 510 /........................                      ....... / ...... /  2010
  KONU :.................................................... isimli                
    öğrencinin kayıt işlemleri için gerekli evraklar.              
                             
                             
  ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                BURSA 
                             
                             
             Okulumuzdan mezun olup; 2010 - 2011 Öğretim yılından itibaren okulunuzda okumak için kayıt yaptırmak
isteyen ........................................................... 'a ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
             Gereğini bilgilerinize arzederim.          
                             
                             
                      ...................................................
                      Okul Müdürü
                             
                             
                             
                             
   
                             
    ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI        
    OKUL NOSU        
    ANA ADI      
    BABA ADI      
                             
1)      Öğrencimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.
                             
2)      Öğrencimiz evli değildir.
                             
3)      Öğrencimiz 6 'ncı, 7 'nci ve 8 'inci sınıflarda sınıf tekrarı yapmamıştır.
                             
4)      Öğrencimiz okulumuzda okuduğu sürece ”Tasdikname ile Uzaklaştırma Cezası” veya daha ağır bir ceza almamıştır.
                             
5)      Öğrencimiz öğrenim gördüğü 8 ’inci sınıf şube öğretmenler kurulunca "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" Ek–1'e göre aday gösterilmiştir. 
                             
                             
       Öğrencinin burs alıp almadığı    :                
                             
         Burslu öğrenci değildir.              
                         
         Burslu öğrencidir.              
                             
       Okulumuzdan .................. - .................. Öğretim yılından itibaren burs almaktadır.
                             

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                  BURSA
                         
                         
            2010 - 2011 Öğretim yılında okulunuzda okuması için I. Yerleştirme Listesi 'nden kayıt hakkı kazanan; 
oğlum - kızım .......................................................................... 'ın Kesin kaydının yapılmasını istiyorum.
            Gereğini bilgilerinize arzederim.            
                         
                         
                           ....... / ...... /  2010
              Velinin Adı Soyadı    : ………………………………………….
              İmza                         : ………………………………………….
                         
                         
                         
                         
VELİNİN ADRESi : .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
 
EV TEL : ...............................................              
İŞ TEL : ...............................................              
CEP TEL : ...............................................              
 
EKLERİ               :
1- Diplomanın aslı.
2- Nüfus Cüzdanı'nın aslı.
3- On adet Mektup Pulu.
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.
6- İlköğretim okulunun 6 'ıncı, 7 'inci ve 8 'inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge.
7- Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 'inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" (EK-1).
                         
                         
                         
                         
                         

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
     
1- DİPLOMANIN ASLI.
2- NÜFUS CÜZDANI'NIN ASLI.
3- ON ADET MEKTUP PULU.
4- SINAV SONUÇ BELGESİNİN ASLI.
5- VUKUATLI AİLE NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ. 
6- İLKÖĞRETİM OKULUNUN 6 'INCI, 7 'İNCİ VE 8 'İNCİ SINIFLARINDA SINIF TEKRARI YAPMAMIŞ OLDUĞUNA DAİR BELGE.
7- ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ İLKÖĞRETİM OKULUN 8 'İNCİ SINIF ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUNCA ADAY GÖSTERİLDİĞİNE DAİR "ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ ADAY ÖĞRENCİ FORMU" (EK-1).
     
* I. YERLEŞTİRME KAYIT DÖNEMİ  : 26 TEMMUZ 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 
    04 AĞUSTOS 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
     
* II. YERLEŞTİRME KAYIT DÖNEMİ  : 16 AĞUSTOS 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 
    20 AĞUSTOS 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
     
* YEDEK I. KAYIT DÖNEMİ  : 23 AĞUSTOS 2010 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAR, 
    26 AĞUSTOS 2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
     
* YEDEK II. KAYIT DÖNEMİ  : 27 AĞUSTOS 2010 CUMA GÜNÜ BAŞLAR, 
    31 AĞUSTOS 2010 SALI GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
     
* YEDEK III. KAYIT DÖNEMİ  : 01 EYLÜL 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAR, 
    03 EYLÜL 2010 CUMA GÜNÜ SAAT 17:00 'DA SONA ERER.
     

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                    BURSA
                         
                         
            2010 - 2011 Öğretim yılında okulunuzda okuması için Yedek I. Kayıt Listesi 'nden kayıt hakkı kazanan; 
oğlum - kızım .......................................................................... 'ın Kesin kaydının yapılmasını istiyorum.
            Gereğini bilgilerinize arzederim.            
                         
                         
                           ....... / ...... /  2010
              Velinin Adı Soyadı    : ………………………………………….
              İmza                         : ………………………………………….
                         
                         
                         
                         
VELİNİN ADRESi : .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
 
EV TEL : ...............................................              
İŞ TEL : ...............................................              
CEP TEL : ...............................................              
 
EKLERİ               :
1- Diplomanın aslı.
2- Nüfus Cüzdanı'nın aslı.
3- On adet Mektup Pulu.
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.
6- İlköğretim okulunun 6 'ıncı, 7 'inci ve 8 'inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge.
7- Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 'inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" (EK-1).
                         
                         

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                   BURSA
                         
                         
            2010 - 2011 Öğretim yılında okulunuzda okuması için Yedek II. Kayıt Listesi 'nden kayıt hakkı kazanan; 
oğlum - kızım .......................................................................... 'ın Kesin kaydının yapılmasını istiyorum.
            Gereğini bilgilerinize arzederim.            
                         
                         
                           ....... / ...... /  2010
              Velinin Adı Soyadı    : ………………………………………….
              İmza                         : ………………………………………….
                         
                         
                         
                         
VELİNİN ADRESi : .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
 
EV TEL : ...............................................              
İŞ TEL : ...............................................              
CEP TEL : ...............................................              
 
EKLERİ               :
1- Diplomanın aslı.
2- Nüfus Cüzdanı'nın aslı.
3- On adet Mektup Pulu.
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.
6- İlköğretim okulunun 6 'ıncı, 7 'inci ve 8 'inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge.
7- Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 'inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" (EK-1).
                         

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                   BURSA
                         
                         
            2010 - 2011 Öğretim yılında okulunuzda okuması için Yedek III. Kayıt Listesi 'nden kayıt hakkı kazanan; 
oğlum - kızım .......................................................................... 'ın Kesin kaydının yapılmasını istiyorum.
            Gereğini bilgilerinize arzederim.            
                         
                         
                           ....... / ...... /  2010
              Velinin Adı Soyadı    : ………………………………………….
              İmza                         : ………………………………………….
                         
                         
                         
                         
VELİNİN ADRESi : .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
 
EV TEL : ...............................................              
İŞ TEL : ...............................................              
CEP TEL : ...............................................              
 
EKLERİ               :
1- Diplomanın aslı.
2- Nüfus Cüzdanı'nın aslı.
3- On adet Mektup Pulu.
4- Sınav Sonuç Belgesinin aslı.
5- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.
6- İlköğretim okulunun 6 'ıncı, 7 'inci ve 8 'inci sınıflarında sınıf tekrarı yapmamış olduğuna dair belge.
7- Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8 'inci sınıf şube öğretmenler kurulunca aday gösterildiğine dair "Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Öğrenci Formu" (EK-1).
                         
                         
                         
Reklam
 
Takvim
 

 
Önemli Linkler
 

::TC Kimlik No
::Vergi Kimlik No
::SSK Hizmet Dökümü
::İnternet Vergi Dairesi
::Motorlu Taşıtlar Vergisi
::Telefon Rehberi
::ÖSYM Sınav Sonuçları
::KPSS Sonuçları
::KPDS Sonuçları
::Diğer Sınav Sonuçları
::ÖSYM Sınav Takvimi
::Milli Eğitim Bakanlığı
::Üniversiteler
::Sağlık Bakanlığı
::Emekli Sandığı
::Ssk
::Adalet Bakanlığı
::Emniyet Genel Müdürlüğü
::Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
::Bakanlıklar
::Valilikler
::Belediyeler
::Kaymakamlıklar
::Silahlı Kuvvetler
::Sivil Toplum
::Elçilik - Konsolosluklar
::Avrupa Birliği
::K.K.T.C.
::Turizm
::Son Depremler

 
Bugün 19 ziyaretçi (84 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=